ÖVF verksamhetsberättlse

Planer 2021


Arrendeavtal

Vi fortsätter dialogen med Österåkers kommun angående de arrende avtal för baden som vi har diskuterat under föregående år. Vi hoppas att nya avtal blir klara under första kvartalet.

 

Belysningen utmed Strandpromenaden

I början av våren ska entreprenören som ansvarat för anläggning av den nya belysningen på Strandpromenaden återställa gräsytorna,  vi följer upp det arbetet. Samtidigt försöker vi få till en dialog med Österåkers kommun angående eventuell belysning på den del av Strandpromenaden där de äger marken.

 

Bryggplatser

För de bryggplatser som ÖVF har genomförs under året som vanligt både el och säkerhets besiktning av bryggorna. Ett stort arbete varje år är också fördelning av båtplatserna, de flesta behåller ju sin plats, men en utmaning är att en del byter till större båt vilket kräver omflyttningar.

I år kommer vi också se över och troligen ändra om bryggorna i inre delen av Lindholmsviken. Djupet har blivit för litet vid främst ”järnvägs bryggan". Vi ser nu på olika möjligheter till förändringar där.

Under föregående sommar hade vi på bryggorna ganska många  solande och badande besökare. Vi kommer i vår sätta upp skyltar för att markera att det främst är båtbryggor,  samt be besökare se till att bryggorna ser städade ut när de går därifrån.

 

Nya ideer

Under året har vi fått en del förslag från medlemmar på anläggningar som kan öka trivseln i Österskär. T.e.x  boulebana, grillplats, pingisbord eller hundrastgård, vi undersöker nu både kostnader och eventuell lämplig placering för någon av dem.

 

Årsmöte

Vi planerar att genomföra mötet 03 Juni,  om det blir utomhus eller inomhus bestämmer vi under våren när vi vet vilka restriktioner som gäller.

 

Midsommarafton

Även Midsommarfirande avvaktar vi med att besluta om tills vi vet vilka restriktioner som gäller då. Men vi kan redan nu utlova att vi reser en fint lövad stång även det här året.


Resumé 2020

Även detta år inleddes med den traditionella och mycket populära julgransplundringen på Österskärs Havsbad. Många julgranar eldades upp på strandkanten.  Fiskeriförening tog också hand om en hel del granar som sedan lagts ut som lekplatser för fiskyngel. Många medlemmar passade på att komma förbi badet för att prata lite , äta en grillad korv och dricka en kopp kaffe. Fiskdammen var även i år populär hos alla besökande barn.


Men under det här ovanliga, pandemi år var det den enda aktivitet som samlade medlemmarna som vi har kunnat genomföra. Trots det har vi i styrelsen arbetat vidare i enlighet med vårt uppdrag att verka för trivsel i Österskär


Under våren genomförde vi som vanligt en städning av grönområden, inklusive vägkanter, men i år valde vi att ta hjälp av en sektion inom IFK Österåker. Laget med fotbollsspelande flickor städade snabbt och effektivt området. De sorterade också skräpet så att det kunde lämnas på rätt plats vid återvinningen. Vi konstaterade då också att antal kastade fimpar i naturen utmed

Strandpromenaden har blivit betydligt färre sedan vi vid parksofforna placerade ut speciella ”fimp burkar".


Under våren påbörjade vi en diskussion med Österåkers kommun angående de arrende avtal vi har för baden. Österskärs Villaägareförening äger marken vid Badholmen samt drygt halva Österskärs Havsbad, sedan många år arrenderar och förvaltar Kommunen bägge baden. Vi har under året haft ett antal diskussioner kring avtalen, fast helt klara kommer avtalen tyvärr inte bli förrän i början av 2021.


Årsmötet genomfördes i början av juni, för första gången i föreningen historia genomfördes det utomhus intill den lilla stugan på Allängen.


Vi har under året ställt frågan till Österåkers kommun om bristen på gångbana utmed Österskärsvägen från Kvarnåsvägen till Österskärs Station.

Svaret från Kommunen är att man hoppas kunna lösa markfrågan och bygga gångbana under 2022.


Tyvärr var vi på grund av de gällande restriktionerna tvungna att ställa in det traditionella midsommarfirande. På midsommarafton valde vi ändå att klä och resa midsommar stången på Strandängen, något som uppskattades av flera besökande familjer. En del valde också att familjevis dansa runt stången samt fika på ängen.

Även i år upplät vi Strandängen en sommardag till ett företag som sålde biljetter till rundflygning med helikopter över området. Både köande till och själva rundflygningarna genomfördes på ett smittsäkert sätt.


På Strandängen har det under vår, sommar och höst varit många aktiviteter. Både gymnastik samt yoga har anordnats där. Dessutom fungerade ängen under ett antal fina sommardagar som en utvidgning av Havsbadet, många sällskap valde att sola och fika på ängen.


De 25 hundlatriner vi äger och underhåller brukar tömmas varannan vecka, varje vecka under sommaren. I år har det varit många som har valt att promenera i Österskär, även med hundar, vi har därför genomfört tömning av hundlatrinerna varje vecka under en längre period.


Lekplatsen vid Strandängen har under året besiktigas och en ny bro i klätterställningen samt nytt rep till en del av balansbanan har monterats.

I September valde vi att sätta upp en Corona anpassad tipspromenad om Österskär förr i tiden. Frågorna sattes upp på de 15 anslagstavlor vi har så att alla de som promenerar på vägarna kunde försöka svara på frågorna, facit publicerades på hemsidan i oktober.


Under november genomförde vi en röjning av sly och buskage utmed Strandvägen inklusive Strandpromenaden. Vägföreningen ansvarade som vanligt för att transportera bort riset.


Belysningen på den del av  Strandpromenaden som Österskärs Villaägareförening äger har vi under året arbetat vidare med. Nya belysningspollare i Cortenstål köpte vi in redan i januari, sedan har vi sökt efter bra entreprenör som kunde genomföra arbetet med att byta ut belysningen.  Under några veckor i november/december genomfördes arbetet så att den nya belysningen, till mångas glädje, kunde tändas strax före jul. Tyvärr kunde vi inte, på grund av gällande restriktioner,  genomföra en trevlig invigning av belysningen. En del återställnings arbete, framförallt av gräset intill stigen, kommer att genomföras i början av våren 2021.


ÖVF förfogar över 10 bryggor med ca 275 båtplatser, underhåll av bryggorna har under året skett under ledning av respektive bryggfogde. Elbesiktning av anslutningen vid bryggorna samt kontroll av bryggornas infästning har genomförts under året.

Intresset för att hyra en bryggplats har varit ovanligt stort under året men samtliga båtplatser är uthyrda till ÖVFs medlemmar. Nu står också ca 70 medlemmar i kö för en båtplats, tyvärr kommer kötiden för de flesta bli lång eftersom få som har en plats lämnar den.


Bryggavgifterna täcker kostnaderna för underhåll, el, vatten och reparationer samt utbyte av bryggor då det krävs. Vidare täcker avgifterna kostnaderna till TBK för avtalet om rätt till utnyttjande av toatömningsstationen i Sätrafjärden.


Under vackra sommardagar och kvällar har många valt att använda båtbryggorna för sol och bad, vi kommer under nästa år sätta upp skyltar för att påminna besökande om att lämna bryggorna välstädade.


I slutet av november avled tyvärr en av våra styrelsemedlemmar, Lars-Gunnar Huldt, vilket vi djupt beklagar.

Styrelsen har under året genomfört 11 möten

Antal medlemmar under 2020 är ca 800.


Resumé 2019


Även 2019 inleddes traditionsenligt med en populär julgransplundring på Österskärs Havsbad. Många julgranar eldades upp på strandkanten, men en del togs också om hand av Fiskeriförening som har lagt ut dem både i Trälhavet och Tunaviken som möjliga lekplatser för fiskyngel. Många medlemmar passade på att komma förbi, prata lite ,äta en ny grillad korv och dricka en kopp kaffe. Medföljande barn uppskattade nog mest den traditionella fiskdammen.


Hembygdsföreningen i samarbete med Österskärs Villaägareföreningen har under
vintern aktualiserat en foto utställning om Österskär förr och nu. Utställningen har
under året visats första söndagen varje månad på Hembygdsmuseet.


Under våren genomfördes tillsammans med några medlemmar en städning utmed
vägarna och i flera av de grönområden som Villaägareföreningen äger. Glädjande nog kunde vi konstatera att våra grönområden och vägkanter var relativt rena även före städningen.


På midsommarafton var det dags för det populära midsommarfirandet på
Strandängen. I det vackra sommar vädret var firandet väldigt välbesökt, ca 900
personer räknade vi till. Dansen leddes även i år av Linda Rapp, och det blev många dansande ringar runt den fina stången. Helt traditionsenligt följdes dansen av lekar för barnen samt en dragkamp mellan föräldrar och barn. Även i år vann barnen dragkampen.


En sommarkväll besöktes Österskärs Havsbad av ”Skärgårdsturnen ” med bland annat Tina Ahlin. Uppträdande artister kom med segelfartyg som låg på svaj utanför Havsbadet, medan ljudanläggning, materiel mm kunde köras ända fram via
Strandpromenaden. Showen var välbesökt och verkade uppskattas av många

boende i Österskär.


Även i år upplät vi också Strandängen en sommardag till ett företag som sålde biljetter och gjorde rundflygning med helikopter över området. Tyvärr genomfördes
rundflygningarna en av sommarens mulna och ruggiga dagar så det var inte så många som var intresserade av att flyga i år.


Strandängen användes under sommaren för gymnastik i Friskis och Svettis regi, en mycket populär och välbesökt aktivitet.

ÖVF har under året haft en dialog med Österskärs Vägförening kring den skötsel av Villaägareföreningens grönområden som ingår i Vägföreningens uppdrag. En del av de mest akuta åtgärder som arboristerna föreslog i den skötselplan vi tog fram förra året har genomförts medan en del tyvärr återstår. Vi har haft möten med Vägföreningen och är eniga om att fortsätta med en regelbunden dialog kring bland annat skötseln av grönområden.


De populära bänkarna utmed Strandpromenaden har under året renoverats och fått helt nya brädor. Samtidigt har plåtburkar för cigarettfimpar satts ut invid bänkarna, vi hoppas att det kommer att bidra till att vi får färre fimpar i naturen.
När det gäller belysningen utmed promenadstigen invid Strandvägen har

vi tvingats konstatera att Vägföreningen inte kommer att bidra för att byta den till mer ändamålsenlig, passande belysning. Vi har under hösten undersökt andra möjligheter för finansiering av själva anläggningskostnaderna vid byte till belysningspollare. Bland annat har vi en dialog med Österåkers kommun kring frågan, de har ju också ett eget intresse som ägare av stigen utmed Strandängen som är helt obelyst. ÖVF har under året köpt in de pollare som vi planerar att sätta ut på den del av Strandstigen som ligger på vår mark.


Lekplatsen vid Strandängen har under året besiktigas och de påpekande vi fått har
åtgärdats. Bland annat har ny fallsand lagts ut, en liten bro i klätterställningen har
tagits bort och en ny är beställd. Både ny bro och nytt rep till en del av balansbanan kommer att monteras våren 2020.


En kväll i augusti genomförde vi tillsammans med Hembygdsföreningen en ”Österskärs promenad", deltagarna fick då information om ett antal av Österskärs äldre hus. Gruppen, ca 50 medlemmar, fick också möjlighet att titta på den gamla fältspatsgruvan som finns på en tomt i Österskär.


De ca 25 hundlatriner som ÖVF har satt upp töms varannan vecka, under sommaren varje vecka. Ett litet problem är fortfarande att de ibland blir överfulla skräp från utflykter och liknande. Vi fortsätter att vädja om att enbart hundrelaterat skräp ska läggas i dem.


Under november genomförde vi en del slyröjning av ÖVFs grönområden, bland annat utmed Strandvägen vid Lindholmsviken. Vi röjde även den promenadstig som finns från Allängen till Idrottsbacken och hoppas att fler medlemmar nu kan gå där och se den fina utsikten från Utsiktsberget.


ÖVF förfogar över 10 bryggor med ca 275 bryggplatser. Vid några bryggor är
vattenståndet så lågt att endast mindre båtar kan använda dem. Efterfrågan av platser för större båtar ökar hela tiden,. Samtliga bryggplatser är uthyrda till ÖVFs medlemmar och ca 62 medlemmar står nu i kö för en bryggplats, ca 10 medlemmar vill också byta bryggplats, oftast till en plats för större båt. Omsättningen av bryggplatser är låg så kötiden kan bli lång speciellt för stora båtar. Vi har under året tvingats säga nej till båtar som överstiger de maximala mått som gäller vid ÖVFs bryggor.

Under året har bryggan vid Källvägen bytts ut. Bryggorna underhålls också regelbundet med hjälp av respektive bryggfogde.


Elbesiktning av anslutningen vid bryggorna har genomförts under året, samtidigt har en del elinstallationer repareras.
Bryggavgifterna täcker kostnaderna för underhåll, el, vatten och utbyte eller
reparationer av bryggor då det krävs, samt avgifterna till TBK för rätten att utnyttja
toatömnings stationen i Sätrafjärden. De medlemmar som står i kö för bryggplats
betalar en köavgift.
Fyra av föreningens bryggor är försedda med låst grind men de övriga är öppna. Dessa bryggor är egentligen inte avsedda för bad men de är ändå populära platser för bad och solning för många boende i Österskär


Styrelsen har under året genomfört 9 möten
Antal medlemmar under 2019 är 723


Resumé 2018
Året inleddes traditionsenligt med en populär julgransplundring på Solbrännan. Många julgranar eldades upp, men en del togs också om hand av Fiskeriförening som har lagt ut dem som möjliga lekplatser för fiskyngel. Dessutom bjöds medlemmarna på grillad korv, kaffe, juice och kakor. För barnen fanns en mycket omtyckt fiskdamm.


Under våren genomfördes tillsammans med grannar en städning utmed vägarna och i flera av de grönområden som Villaägareföreningen äger
På midsommarafton var det dags för det populära midsommarfirandet på Strandängen. Trots regn och ganska kallt väder var firandet väldigt välbesökt, många värmde sig genom att delta i den traditionsenliga dansen som även i år leddes av Linda Rapp. Många barn och föräldrar roades också av de efterföljande traditionella lekarna.


Under sommaren upplät vi Strandängen en dag till ett företag som sålde biljetter till rundflygning med helikopter över området. Aktiviteten var populär och kön ringlade lång under dagen, vi har inte fått något klagomål från kringboende på det flygbuller som uppstod.
Strandängen användes också för gymnastik i Friskis och Svettis regi under sommaren.


ÖVF har under året bekostat att få en skötselplan utarbetad av arborister för de grönområden ÖVF äger utmed Lindholmsviken och Strandvägen. Under hösten genomfördes av ÖVF styrelse och hjälpsamma grannar en rensning av sly där i enlighet med skötselplanen.

När det gäller övriga åtgärder som rekommenderades i planen att genomföra snarast har den överlämnats till Vägföreningen som har åtgärdat de mest akuta träden.


ÖVF har under året haft en dialog med Vägföreningen kring möjlighet att förse promenadstigen utmed udden på Strandvägen med en bättre anpassad belysning enligt det förslag som visats vid årsmötet 2018,


Lekplatsen vid Strandängen har under året fått några mindre delar utbytta, fackmannamässig inspektion kommer att genomföras under våren 2019.


De ca 25 hundlatriner som ÖVF har satt upp töms varannan vecka, under sommaren varje vecka. Ett problem är att de speciellt sommartid tyvärr fylls med mycket skräp från picknickar etc. vilket gör att de snabbt blir överfulla.


ÖVFs hemsida har under året förnyats och moderniserats. ÖVF har också fått hjälp av ny förvaltare till hemsidan.


ÖVF förfogar över 10 bryggor med ca 275 båtplatser, 65% av dessa passar för segelbåtar samt större motorbåtar, övriga är avsedda för mindre båtar. Samtliga båtplatser är uthyrda till ÖVFs medlemmar och ca 57 medlemmar står nu i kö för en båtplats.


Bryggan vid Källvägen har under året bytts ut då den gamla blivit för sliten och trasig. Mindre reparationer vid övriga bryggor har genomförts med hjälp av respektive bryggfogde.
Elbesiktning av anslutningen vid bryggorna genomförs årligen.
Bryggavgifterna täcker kostnaderna för underhåll, el, vatten och reparationer samt utbyte av bryggor då det krävs. Vidare täcker avgifterna kostnaderna till TBK för avtalet om rätt till utnyttjande av toatömningsstationen i Sätrafjärden.
Under året har en kö-avgift införts för de som står i kö för plats vid våra bryggor, vi vet därigenom att alla i kön nu aktivt söker båtplats. Men vi kan samtidigt konstatera att omsättningen av båtplatser är låg.


Under 2018 har två medlemmar i styrelsen, Johan Forsell och Magnus Thorburn, flyttat från Österskär och då också lämnat styrelsen. Vi har under året kunnat adjungera in två nya medlemmar, Jens Åkerlund och Björn Fischer, i styrelsen.
Styrelsen har under året genomfört 9 möten
Antal medlemmar under 2019 är 825


ÖVF resumé 2017

Hej Österskärsbor!

Snart har ännu ett år förflutit.

Om bara några dagar är det Julafton och en vecka senare är vi inne i år 2018.

 

Här kommer en liten resume  av 2017, sett med Villaägareföreningens ögon.

 

Början på året inleddes med den traditionella Julgransplundringen vid Solbrännan med bl. a korvgrillning och fiskdamm för barnen. 

Att döma av det stora antalet grillkorv som gick åt är detta ett populärt engagemang. 

Så populärt att vi fick göra en snabbutryckning och införskaffa mera korv mitt under pågående "plundring".

Men vi har lärt oss, så vi lovar - ingen ska bli utan korv den 14:e januari 2018, då nästa Julgransplundring äger rum.

 

Första veckan i maj var det åter dags för "ÖVF's städdag", då vi tillsammans med grannar plockar skräp utefter våra vägrenar. Städdag har vi haft i många år

och vi kan med glädje konstatera att nedskräpningen blir mindre och mindre.

Så vi vill ge en stor eloge till alla fastighetsägare som håller snyggt även utanför sin tomtgräns.

 

En stor begivenhet är så klart Midsommarfirandet på strandängen.

Det inledande talet - på vers- av Bosse Parnevik uppskattades av alla och blev en bra start på firandet. När sen Linda Rapp med dragspelande pappa drog igång dansen kring midsommarstången blev det full fart på både gammal och ung. Efter att barnen fått förfriskningar i form av saft drog så lekarna igång. Det blev säckkapplöpning, potatis på sked och så förstås den avslutande dragkampen mellan föräldrar och barn - som barnen vann även i år!

På hösten när den vissna stången skulle tas ner, blev det knepigt. 

Vid första försöket var det spöregn, så stången var för tung. Vid andra försöket blåste det kuling. Men nu är stången nere i vinterförvar till nästa år.

 

Det låter som ÖVF bara håller på med roliga och trevliga aktiviteter, men så är det inte alltid.

Underhåll behövs hela tiden för att t. ex hålla våra bryggor i bra skick.

Lättare underhåll görs ofta av bryggfogdarna tillsammans med bryggliggarna på respektive brygga. 

De tyngre uppdragen som att exempelvis byta kättingar överlåter vi till proffsen.

 

ÖVF får även info om bygglovsärenden, eftersom vi är markägare i många fall.

Ett ärende som vi har bevakat lite extra är bygget av lägenheter på den stora tomten där det gamla Trädgårdsmästeriet låg.

Tillsammans med Vägföreningen och flera andra intressenter har vi överklagat bygglovet, då vi anser att byggherren inte tagit tillräcklig höjd för parkeringsytor för bilar. 

Vår oro är att bilar kommer att parkeras på den smala Generalsvägen.

Det har varit många turer i detta ärende, men i det senaste förslaget verkar det som om byggherren har reserverat mer mark för bilparkering.

ÖVF följer naturligtvis den fortsatta utvecklingen.

 

ÖVf har också haft ett antal möten med Vägföreningen, då vi har mycket gemensamt: 

ÖVF äger en hel del mark som Vägföreningen har "rådighet" över. 

Därför känns det naturligt att träffas och prata om våra gemensamma intressen för Österskär.

 

Detta händer i Österskär och mycket mycket mer. 

Håll därför koll på hemsidan www.ovf.se så är Du uppdaterad om vad som händer i närområdet och vad som är på gång!

 

Till sist vill vi från ÖVF's styrelse önska er alla Österskärsbor, medlem som icke medlem,

 

ÖVF resumé 2016

Året inleddes med en mycket blåsig Julgransplundring.

Men i skydd av lä intill vindsurfarnas stuga fick vi dock fart på grillen.

Årets "korvlyft" var populärt, då vi satsat på riktigt bra grillkorvar istället för mjöliga hotdogs.

Den satsningen kommer vi att fortsätta med.

 

Vi årsmötet i april bifölls ändrade stadgar gällande avgifter.

Stämman biföll styrelsens förslag på höjning av båtplatsavgifterna inför 2017.

Årsavgiften behålls oförändrad.

 

Midsommar firades enligt tradition vid strandängen -  välbesökt som vanligt.

 

Vid årsskiftet 2015/2016 fick ÖVF tillgång till den södra bryggan i Säterfjärden.

Så under hösten har el och vatten kopplats in i egen regi.

ÖVF värnar så gott vi kan om vår närmiljö.

Därför känns det väldigt bra att vi har fått till ett avtal med TBK om att kunna utnyttja deras toatömningsanläggning i Säterfjärden.

Anläggningen är öppen för samtliga ÖVF-medlemmar.

 

Samarbete/träffar med Vägföreningen har återupptagits, vilket vi uppskattar.

 

Vi ser med tillförsikt fram mot ett bra 2017,  men innan dess önskar vi er alla:

 

En God Jul och Ett Gott Nytt år

 

Styrelsen för ÖVF

 

Styrelsen informerar 2015-12-12

Det händer inte ofta att styrelsen i ÖVF överklagar ett bygglov.

Vi har i princip accepterat alla ärenden där vi anser att kommunen har följt rådande detaljplan.

 

Men i fallet med bygglov på fastighet Tuna 11:27 (Trädgårdsmästeriet II) har vi lagt in ett överklagande tillsammans med Österskärs Vägförening(ÖV).

Anledningen är att exploatören har för avsikt att bygga 19 st bostadsrättslägenheter, men bara har projekterat för 12 st parkeringsplatser på den egna tomtmarken.

Vi befarar att den markremsa som ÖVF äger och som ÖV har rådighet över, och som i dag är bevuxen med ett 10-tal lönnar, kommer att tas i anspråk för bilparkering av exploatören.

Eftersom Byggnadsnämnden i Österåkers Kommun redan har givit bygglov yrkar vi att Länsstyrelsen inhiberar bygglovet (verkställighetsförbud) tills ärendet är avgjort i sak.

Styrelsen informerar 2015-11-26

 

Ingen bryggplatsinnehavare har väl undgått att en total båtplatsinventering pågår.

Inventeringen är förhoppningsvis snart klar, men redan nu har vi ett 10-tal nya båtplatser att fördela i kön.

Syftet med hela inventeringen är att få bra kontroll över våra båtplatsinnehavare samt att få bort eventuell andrahandsuthyrning och missutnyttjande.

 

Ett antal bänkar utefter Strandvägen var i dåligt skick, så Tom R. har bytt ut både säten och ryggstöd på fyra stycken. På en av bänkarna finns nu en lite skylt "Bebbans bänk", till minne av vår ledamot Lars Berg, som hastigt avled i våras. Lars tyckte om att under sina promenader slå sig ner och njuta av den fina utsikten just på denna bänk.

 

Allängsstugan, som är vårt förråd, har genomgått en stor utrensning. Ett par kubikmeter med skrot och gamla bojar har åkt på tippen. Taket har också rensats från ett tjockt lager av barr och kvistar, detta för att undvika all fuktansamling. Se de två bilderna FÖRE och EFTER, så syns det hur mycket barr det var.

 

I början av november fick lekplatsen vid strandängen påfyllning av "fallsand" under gungorna och klätterställningen. Sandlådan fick även den mera "sandlådesand" och under motorikbanan har barkflis lagts ut.

 

ÖVF har även i år sponsrat Österåkers Sportfiskeklubb i samband med den årliga utsättningen av gösyngel. Ca 10.000 gösyngel sätts årligen ut av fiskeklubben på olika platser i Österåker.

 

Slyröjning har genomförts, i år främst vid Källvägen och längs Strandvägen.

Röjningen genomförs i samarbete med Vägföreningen. Övf röjer sly, Vägföreningen står för bortforsling av ris.

 

Vassröjning har gjorts i Lindholmsviken för att hålla vattenytan så öppen och fri som möjligt.

 

Trälhavets Båtklubb (TBK) har återkommit till ÖVF, angående möjlighet att utnyttja TBK's toatömningsanläggning i Sättrafjärden. Vi inväntar möte för att diskutera kostnader och praktiska detaljer.

 

Styrelsen informerar 2015-09-20

Tidigare var det problem med nerskräpning kring lekplatsen vid Strandängen innan soptunnor kom på plats.I år hade vi ett möte tidigt på våren med kommunen, som såg till att soptunnor fanns på plats i tid. Tack för det!

 

Den nya midsommarstången i glasfiber blev riktigt vacker när den blev lövad och framför allt mycket lättare att resa pga mindre vikt. Nu är den dock nertagen, avlövad och lagd i träda till nästa år.

 

De hundlatriner som Övf har satt upp, tycker de flesta är bra. Några omplaceringar har gjorts då fastighetsägare klagat på dålig lukt.

För information: hundlatrinerna töms var 14:e dag (normalt tisdagar), men under sommaren, juni - augusit, sker tömning varje vecka.

 

I början av sommaren byttes ett antal Y-bommar och flytkroppar ut. Slitaget är stort på vissa utsatta bryggor och kostnaderna relativt höga för nytt material, så en investeringsplan för de närmaste åren behöver läggas upp i samråd med våra bryggfogdar.

Från årsskiftet kommer Övf att ha tillgång till hela bryggan "Sättrafjärden södra", då TBK's avvecklingsplan löper ut. Redan under sommaren har en gräsyta som tillhör Övf gjorts om till bilparkering, då befintlig parkering tillhör TBK/kommunen. Egen el och vatten kommer att kopplas in.

 

Slyröjning, framför allt utefter delar av Strandvägen, planeras till senare i höst då löven fallit av. Här samarbetar vi med Vägföreningen.

 

Den 24:e september kl 19 blir det samling med enkel förtäring på Solbrännan, för de som ställde upp och hjälpte till vid årets midsommarfirande.

Vi har försökt nå alla medhjälpare vi känner till via mail/telefon, men har säkert missat några. Om så är fallet - kontakta oss via hemsidan, så hör vi av oss.

 

Styrelsen informerar 2015-04-17

Årsstämma i föreningen hölls den 14/4 med betydligt fler närvarande medlemmar än förra året. Trevligt att se så många där.

 

Mötet förlöpte snabbt och smidigt eftersom inga kontroversiella frågor fanns på agendan och inga motioner hade lämnats in.

 

Här ett litet axplock av de punkter som avhandlades:

* både revisorer och stämma var positiva till de justeringar som föreslogs i samband med bokslutet. Allt för att få till rakare och enklare ekonomisk redovisning.

* de av styrelen föreslagna ändringarna av § 5 i stadgarna godkändes av stämman. Föreslagna ändringar måste även godkännas av nästa år stämma för att vinna laga kraft.

* vid årsskiftet 2015/2016 kommer den sydligaste bryggan i Sättraviken att helt tillhöra ÖVF.

 

För den intresserade kommer det fullständiga protokollet från årsstämman att läggas ut på hemsidan, så snart det är justerat.

Nu ser vi fram mot fint väder den 10 maj, för då det städdag.

 

Styrelsen informerar 2014-09-17

Övf's midsommarfirande vid Strandängen var välbesökt, trots lite halvdant väder.

Två styrelsemedlemmar jobbade hårt med midsommarfirandet. Stressigt! 

Till nästa år måste vi engagera fler medlemmar för att göra midsommarfirandet till den stora och populära tradition det ju är.

 

Uppstädning och röjning vid Båtvägsbryggan har skett under sommaren.

Ny sand har lagt ut på stranden, men kraftiga skyfall spolade tyvärr bort en del.

 

Tyvärr har några inbrott/stölder från båtar rapporterats.

Från båt vid  Sätterfjärdsbrygga har bränsle stulits och vid Bryggvägsbryggan har ett helt drev till utombordare försvunnit.

 

Fiberkabeln genom Lindholmsviken är nu nergrävd och marken är återställd.

 

Sommarens problem med soptunnor och hundlatriner fick till slut en lösning.

Kommunen placerade 2 soptunnor vid lekplatsen på Strandängen, efter att Övf sett sig nödsakade att plocka bort några hundlatriner.

På försök har nu hundlatrin vid Generalsv/Heimdalsv åter satts upp.

 

Styrelsen informerar 2014-07-01

Vid Allängen har ett dött träd grävts upp och ersatts med en liten björk.

 

Bojar och kättingar utanför nocken på Lindholmsviken Yttre har kontrollerats.

Rostiga och nötta kättingar har bytts ut. Motsvarande kontroll och ev. utbyte av kättingar vid Båtvägsbryggan är på gång.

 

"Motorikbanan" vid strandängen är nu besiktigad.

Flisbeläggning under banan kommer att ske under sommaren.

 

Nyttjanderätts- och återställnings-avtal för fiberkabel genom Lindholmparken har tecknats.

Föreningens lilla kontorslokal som vi använt som arkiv kommer att sägas upp.

Anledning: Kontorslokalen använder vi inte och arkivfrågan löses på annat sätt, så lokalhyran på 10 tkr/år känns inte motiverad.

 

Midsommarfirandet vid strandängen var välbesökt, trots det kalla och osäkra vädret.

De ledamöter och frivilliga som ställde upp, gjorde en heroisk insats för att få det hela att fungera. Stort tack till er!

 

Till sist vill vi i styrelsen önska er alla en riktigt skön sommar.

 

Styrelsen informerar 2014-05-07

Innan mötet genomfördes en rundvandring till ÖVF's bryggor vid Bryggvägen, Båtvägen och Källvägen.Syftet var att på plats se skicket på bryggorna samt att göra en översiktlig lägesbedömning.

 

Städdagen är som sagt avklarad. Ännu ett stort tack till alla som ställde upp.Några var dock på gränsen till överambitiösa, de letade fram gamla cyklar, trasiga jollar, tegel och gammalt virke mmStyrelsen kommer framledes att förtydliga vad vi menar med "städdag - att plocka upp papper, plast, burkar, glasfraskor och annat småskräp under ca 2 timmar.Som det nu blev fick vi en överlastad kärra att ta till Brännbacken.

 

Från Lantmäteriet har föreningen fått besked om marktilldelning.Det rör sig om en remsa mark utmed "Trädgårdsmästeriet"  på Generalsvägen i form av reserverad vägmark.

 

Vår nye kassör tittar på ett nytt bokföringsprogram för att underlätta den ekonomiska redovisningen.Föreningen har hittills haft två inbetalningsvägar: Bankgiro och Plusgiro.Att ha dubbla konton underlättar inte, så styrelsen beslutade att Plusgiro-kontot ska avslutas. 

 

Medlemsrekrytering är ett stående problem. I Österskär finns runt 1400 fastigheter, men villaägareföreningen har knappt 500 medlemmar.Nytryck av presentationsbroschyr samt förfrågan till tänkbara samarbetspartners (t ex mäklare) kommer att ske.Här kan du som medlem göra en insats: Tipsa din nyinflyttade granne om Villaägareföreningen!

 

Ett bryggservitutavtal är framtaget för Strandvägen 24. Återstår att fastighetsägarna framställer en skiss på tänkt brygga, innan avtalet kan skrivas under.

 

Motorikbanan är klar (se separat info). Vi undersöker kostnaden för att lägga ut flis/bark under banan

 

Styrelsen informerar 2014-04-09

Övf'´s nyvalde kassör, Magnus Thorburn, håller på att sätta sig in i föreningens ekonomi.Det blir ett successivt överlämnande från avgående kassören.

 

Styrelsen har sagt OK till att företaget Eltel Networks gräver ner en ny fiberkabel i "Lindholmsparken".Kabeln kommer att gå precis intill en gammal kabel som Televerket grävde ner för mer än 20 år sen.

 

Bryggchefen kommer att ha ett möte med alla bryggfogdar, för att identifiera eventuella reparationsbehov på föreningens bryggor.

 

Lekplatsen vid Solbrännan kompletteras med en ny "motorikbana".Arbetet med att sätta upp den påbörjas inom kort.

 

Ett trasigt fotbollsmål är reparerat och målen finns nu framdragna till gräsplanen vid Solbrännan.Så barn, ungdomar och vuxna - ut och lira fotboll!

Städdagen, söndag 4:e maj är nu detaljplanerad.

Årsmötet beviljade att servitutavtal för bryggfäste vid Strandvägen 24 skulle tecknas.Vi håller på att gå igenom lydelsen i tidigare avtal för att teckna ett likvärdigt.