Status per den 10 januari 2008
I mitten av nittiotalet påtalade bl.a. ÖVF att gällande detaljplanläggning av Österskär från sextiotalet inte längre var ändamålsenlig. Detta gällde exempelvis minsta tillåtna tomtstorlek, vägnät och skyddet för natur- och kulturintressen. Kritiken delades av kommunen som lade ner miljonbelopp på att utarbeta ett handlingsprogram till grund för detaljplaneändringar. I handlingsprogrammet indelas Österskär i sju delområden för vilka nya detaljplaner skall upprättas i prioritetsordning. Ordningsföljden grundas bl.a. på behovet att bevara och skydda byggnader och miljöer som är viktiga för att bevara Österskärs särprägel. Handlingsprogrammet antogs av kommunstyrelsen i april 2001.

I yttrande till kommunen ställde sig ÖVF mycket positiv till innehållet i handlingsprogrammet som sådant men reagerade på att planeringsprocessen beräknades ta två år per delplan, d.v.s. sammanlagt 14 år. ÖVF framhöll att många goda intentioner i handlingsprogrammet riskerade att haverera vid en sådan tidsutdräkt.

Våren 2004 antog kommunfullmäktige detaljplan för delområde 1 omfattande själva Österskärsudden mellan Strandvägen och Generalsvägen. Detaljplanearbetet för delområde 2 påbörjades omgående efter det att plan 1 antagits. Enligt hörsägen skall detta arbete våren 2007 på grund av politiska omprioriteringar ha kommit endast halvvägs.

Ännu sex år efter det att detaljplanearbetet med de sju delplanerna påbörjats har således endast en delplan blivit antagen. ÖVF skrev därför i juni 2007 till kommunstyrelsen och begärde en redovisning av skälen till att planeringsarbetet försenats och en redogörelse för vilka åtgärder man avser vidta för att kunna slutföra processen i rimlig tid. Eftersom ÖVF inte fick något svar skickades i oktober en förfrågan till kommunstyrelsens ordförande om när svar kunde förväntas. Inte heller denna skrivelse besvarades. ÖVF har därför i en påminnelseskrivelse i november erinrat kommunen om dess serviceskyldighet enligt förvaltningslagen och begärt omgående svar på juniskrivelsen.  ÖVF har fortsatt hösten 2010 inte fått något svar.


ÖVF:s skrivelse till kommunstyrelsen 2007-06-11

ÖVF: s skrivelse till kommunstyrelsens ordförande i oktober 2007

ÖVF: s skrivelse till kommunstyrelsen i november 2007Uppdatering 5 mars 2008
Med anledning av det uteblivna svaret har styrelsen övervägt JO-anmälan av kommunen för brott mot förvaltningslagen. Styrelsen har valt att åtminstone till en början agera enligt en mjuk linje. I början av mars 2008 tog vi telefonkontakt med biträdande planchefen Sofia Jamshid som ansvarat för det handlingsprogram som ligger till grund för arbetet med nya detaljplaner. Jamshid har också lett arbetet med delplan 1. Han förklarade att ansvaret för att besvara ÖVF: s skrivelse i juni 2007 lagts på honom men att han p.g.a. sjukskrivning i omgångar helt enkelt glömt bort att svara. Han beklagade detta mycket och bekräftade att delplan 2 kommit halvvägs när arbetet våren 2007 hade avbrutits. Handläggaren lämnade då arbetet p.g.a. barnledighet. Dessförinnan hade planenheten fått sig pålagt ett 30 tal nya planärenden som prioriterats politiskt. För någon månad sedan hade en ny handläggare anställts. Hon skall nu med Jamshid som stöd slutföra arbetet med delplan 2. Målsättningen är att ett planförslag skall vara klart för samråd inom ett halvår. Jamshid framhöll att man inom planenheten är fullt medveten om att de stora resurser som egen personal och utomstående experter lagt ner på handlingsprogrammet i syfte att identifiera och kunna bevara värdefulla miljö- natur- och kulturhistoriska värden i Österskär håller på att förskingras p.g.a. den utdragna planprocessen.

Mot beaktande av Jamshids redogörelse för arbetssituationen på planenheten må ingen skugga falla över denna enhet. Däremot finns anledning ifrågasätta hur kommunstyrelsen agerat eller rättare inte agerat när det gäller besvarandet av ÖVF: s skrivelse. Att uppgiften att svara på framställningar och förfrågningar delegeras till berörd sakenhet är inte något konstigt. Men kommunstyrelsen måste självfallet ha ett övergripande ansvar för att svar lämnas inom rimlig tid. ÖVF konstaterar att kommunstyrelsen ännu efter drygt åtta månader och två skriftliga påminnelser uppenbarligen inte agerat för att ÖVF skall få ett auktoritativt svar på sina frågor. Detta är anmärkningsvärt.

Det finns även anledning att starkt ifrågasätta den nedprioritering av planeringsarbetet som tydligen gjorts så snart den första delplanen antagits.   Man har t.o.m. låtit arbetet ligga nere under ca ett år. Det räcker med att ta en promenad i Österskär för att se konsekvenserna, nämligen hur många av de värden som man avsåg skydda med nya detaljplaner, snabbt håller på att utplånas.     Nya detaljplaner för Österskär
ÖVF - Österskärs Villaägareförening