Brev till kommun

Status per den 22 januari 2008

 

I Österskär finns många hundägare inte minst bland ÖVF: s medlemmar. Ett problem som ofta påtalas är bristen på hundlatriner d.v.s. särskilt märkta papperskorgar i vilka man vid rastning kan slänga den lilla svarta plockpåsen. Det finns två stycken i hela Österskär. I vårbrevet 2006 antydde ÖVF att det gröna sopkärl som man har hemmavid kan användas som alternativ i avvaktan på att situationen förbättras. På detta reagerade kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd som skriftligen lät meddela att hundlatrin enligt miljöbanken inte räknas som hushållsavfall. Kommunen har endast hämtningsskyldighet för denna sorts avfall varför hundlatrin inte får läggas i fastighetens sopkärl. (Motsvarande barnprodukt räknas däremot som hushållsavfall och får således slängas i kärlet).  Med anledning av nämndens påpekande begärde ÖVF i en skrivelse i december 2006 att kommunen skyndsamt sätter upp 25-30 stycken hundlatrinkorgar på lämpliga ställen i Österskär.

Under senhösten 2007 fick ÖVF svar på sin skrivelse.

 

 

Nämnden vidhåller att hundlatrin enlig miljöbalken inte är hushållsavfall och således inte omfattas av kommunens hämtningsskyldighet. Detta innebär i sin tur att det inte är tillåtet att slänga hundlatrin i det egna sopkärlet. Man antyder emellertid att man kan se "mellan fingrarna" om detta ändå görs förutsatt att det inte förorsakar olägenhet för hämtande personal. Vad gäller uppsättning och skötsel av hundlatrinkorgar hävdar nämnden att ansvaret faller på kommunen inom områden där denna har väghållningsansvaret medan vägföreningar har motsvarande ansvar inom områden där väghållningen sköts av en sådan förening, för Österskärs vidkommande Österskärs vägförening.

I en skrivelse i december 2007 har ÖVF begärt att nämnden omprövar sitt ställningstagande.  ÖVF åberopar bl.a. att andra kommuner klassificerar hundlatrin som restavfall vilket faller inom samlingsbegreppet hushållsavfall. ÖVF hänvisar också till ett uttalande från Länsstyrelsens Miljöskyddsenhet att hundlatrin i samma stund som det plockas upp och paketeras i plastpåse klassas som hushållsavfall.  I skrivelsen noterar ÖVF att denna klassificering medför hämtningsskyldighet för kommunen och därmed att ansvaret för uppsättning och skötsel av hundlatrinkorgar varken faller på villaägareföreningar eller vägföreningar utan helt och hållet på kommunen.

 

 

 

Brev fr Kommunen 2009-02-03

Ämne: Hundlatrin

Hej!

 

Jag har nu läst igenom de handlingar som jag fått av Rolf Larsson, dvs.

miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut nov 2007, ert svar på detta samt

den mejlväxling som skedde mellan dig och Rolf Larsson tidigare i år.

 

Som jag ser det består dina fråga av två delar: dels hur hundlatrin ska

definieras och dels hur det ska tas om hand.

 

Jag instämmer inte i formuleringen i det beslut som fattades av MHN

2007, utan anser att hundlatrin är ett hushållsavfall. Däremot kan stora

mängder hundlatrin (t.ex. om vissa fastighetsägare sätter upp en skylt

som tillåter andra att slänga hundlatrin i deras kärl) eventuellt

generera vissa arbetsmiljöproblem. Var gränsen går för när mängden

latrin orsakar problem är naturligtvis svårt att svara på, därför gäller

nämndens beslut så som det är formulerat. I beslutet gäller även att det

är önskvärt att kommunens tekniska enhet försöker hitta en lösning på

problemet.

 

Som numera medlem av tekniska enheten lovar jag att lyfta frågan

internt för att se vad berörd handläggare har att säga om detta. Jag får

lov att återkomma med besked framöver. Däremot tror jag inte att

förväntningarna ska ställas för högt med tanke på dessa tider och

den strama budget som kommunen har i dagsläget, och jag räknar inte med

att något kommer att kunna planeras in i årets budget.

 

Sammanfattningsvis kan sägas att den som är hundägare är ansvarig för

sitt avfall, oavsett typ. Kommunen har en skyldighet att hämta avfall

och gör det genom det abonnemang som är kopplat till resp. fastighet. Om

samfälighets-/villaföreningen önskar förbättra servicen till sina

medlemmar är detta naturligtvis möjligt genom att föreningen själv

bekostar hundlatrinkorgar och abonnemang för tömning av dessa.

 

Med vänliga hälsningar

Terees von Stedingk

 

Kommunens svar: (20110404)

Kommunen har ett antal papperskorgar (har inga separata hundlatriner) inom Österskärsområdet.

Dessa har funnits där sedan länge och därför töms de av kommunen. Men vi sätter inte upp några nya korgar inom föreningars områden, varken i Österskärsområdet eller inom något annat föreningsområde, där det inte är kommunalt huvudmannaskap.

Varje förening sköter driften inom sitt eget område.

Du skrev att du önskade möte med oss gällande detta, men jag ser inte att det kan förändra något.

Svaret kommer även då att vara som ovan.

Jag har skickat över en karta till Vägföreningen, enligt deras önskemål, som visar var de befintliga kommunala korgarna sitter inom Österskär. Det är dessa som vi sköter, men vi kommer som sagt inte att komplettera med några inom föreningens område.

Bifogar samma karta till dig. Utmed Österskärsvägen som är kommunal, finns flera korgar uppsatta, men de är inte inlagda på kartan ännu.

Den är under uppdatering.

Jag hoppas mitt svar är tydligt och kan hjälpa er att lösa frågan mellan föreningarna.

 

Vänliga hälsningar

Ann Erlandsson