Styrelsen förväntade sig en hel del reaktioner på meddelandet att brevutgivningen helt skulle upphöra. Det är dock endast ett fåtal som hört av sig. Någon har sagt sig inte ha någon dator och inte heller avse skaffa någon. Varför ska jag fortsätta vara medlem om ni inte kan informera som folk?  Andra, som har dator men ingen internetuppkoppling, har frågat hur de skall få information. Vissa med telefonmodem har klagat på att det tar lång tid att koppla upp sig och att byta flikar. Bildspel kommer inte heller upp.

För alla i styrelsen är det givetvis ett åliggande att under hand informera medlemmar som begär detta för att de saknar tillgång till internet. Vad beträffar långsamma uppkopplingar överväger vår webbmaster om det finns någon alternativ teknisk plattform som möjligen kan vara bättre anpassad för telefonmodem.

Styrelsens ambition är att hålla hemsidan aktuell och uppdaterad med ett innehåll som speglar händelser, säsongsväxlingar, aktiviteter mm som berör vårt Österskär. Sidans uppbyggnad och struktur skall kontinuerligt ses över. Självfallet är det önskvärt att våra medlemmar lämnar synpunkter på vad som är bra och vad som kan göras bättre. Inom sig har styrelsen bildat en hemsidekommitté med uppgift att ständigt hålla hemsidans utveckling i fokus.  


En levande och aktuell hemsida som primär informationskanal

Styrelsens kommunikation med medlemmarna har tidigare, förutom vid föreningsstämmor, huvudsakligen skett genom att traditionsenligt varje år ge ut ett Höstbrev och ett Vårbrev. Även om breven varit uppskattade har det ibland klagats på att de kommer för sällan och inte ger tillräcklig information om vad som löpande pågår inom föreningen. Trots den begränsade utgivningen har breven varit mycket kostsamma för ÖVF.

Efter en längre tids diskussion beslöts i september 2006 att tiden var mogen för ÖVF att ta den moderna tekniken till hjälp för att förbättra den ömsesidiga kommunikationen mellan styrelse och medlemmar. ÖVF skulle lägga ut en s.k. hemsida på internet med målsättningen att göra denna till föreningens primära informationskanal. Styrelsen hade turen att inom medlemskretsen finna en person med datatekniska kunskaper och professionell erfarenhet av hur en hemsida byggs upp. Denne knöts till styrelsen som webbmaster. I slutet av oktober var hemsidan klar att driftsättas. I Höstbrevet 2006 lämnades närmare information om sidan och syftet med den.

Vårbrevet 2007 kortades ner till endast fyra sidor varav en sida i princip helt upptogs av en bild på hemsidan. Avsikten var att avläsa medlemmarnas reaktioner på en övergång till "digital information". Det bantade Vårbrevet föranledde inga kritiska synpunkter. Styrelsen fick i stället beröm för en trevlig hemsida. Av detta drog styrelsen slutsatsen att den absoluta majoriteten av ÖVF: s medlemmar numera har tillgång till internet och att en fortsatt informationsspridning genom Höst/Vårbrev därför inte är ekonomisk försvarbar. I november 2007 expedierades ett sista Höstbrev, en A4 sida, med informationen att inga fler "Brev" härefter kommer att skickas ut.


Hemsidan blir primär informationskanal för Österskärs Villaägareförening!     
Lämna din epostadress här!
ÖVF - Österskärs Villaägareförening