Infart Österskär

Frågor och svar från kommunen ang ny infart till Österskär

2019-05-16


Hur är tanken att trafiken ska fungera när nya tillfarten under järnvägen öppnas? Hur länge är planen att Sågvägen ska användas? Det talas om ny boulevard närmare hundkapplöpningen?


Båthamnsvägen stängs av för all trafik (även gång och cykel) över järnvägen när nya tillfarten under järnvägen vid Rallarvägen öppnar i december i år. Biltrafiken hänvisas då först till/från till Sågvägen och den nya förbindelsen under Roslagsbanan vid McDonalds (röd heldragen linje i figuren nedan).


Alternativt Sågvägen ända fram till Näsvägen - Svinningevägen mot väg 276. Eftersom det har kommit in mycket synpunkter angående att biltrafiken ska ledas Sågvägen så jobbar vi för att få till en delsträcka av Södra Boulevarden så snart som möjligt, ungefärlig sträckning enligt rödstreckad linje.


Förhoppningen är att ha den klar till december eller så snart som möjligt därefter. Vi har även fått planuppdrag för att börja arbeta med detaljplanen för Södra Boulevarden i slutlig utformning, denna skulle då sträcka sig från Österskärsvägen ända fram till Näsvägen, vit linje i figuren.

Färdigställanden av den kommer dock dröja minst 5 år.


Om trafiken ska Sågvägen, innebär det att nya tillfarten korsar gång och cykelbana Sågvägen? I så fall, vad gör man för att den cykelvägen med ny korsning ska vara säker för alla som cyklar till skolorna som ligger mot Åkers Runö Station?


Ja, biltrafiken kommer att korsa gång- och cykelbanan på Sågvägen. Det blir ett upphöjt övergångsställe för att göra passagen säker för gående och cyklister.


Nuvarande bron över kanalen, som ligger bara en meter från nya husen i Kanalstaden, ska den flyttas? Vart? När?


Vägbron är inte aktuell att flyttas. Det diskuteras en ny gång- och cykelbro längre söderut, men inte för biltrafik.


Trafik från Österskär till Åkersberga centrum, är tanken att den när nya undergången är klar ska vi köra via den och tre rondeller? Eller via Östra Banvägen och Margretelundsvägen.


Biltrafik från Österskär mot Åkersberga centrum som tidigare använt Båthamnsvägen hänvisas till den nya undergången vid Rallarvägen. Stationsvägen kommer att förlängas fram till undergången (gul linje i figuren) så att trafiken inte behöver gå ut på väg 276. Stationsvägens anslutning till väg 276 kommer samtidigt att tas bort då utrymmet mellan vägarna är för kort för att kunna skapa säkra korsningspunkter utan risker för kö på vägarna. För vissa kan Östra Banvägen - Margretelundsvägen vara ett bättre alternativ. Gång- och cykeltrafiken kan dock fortsatt passera järnvägen vid Åkersberga station, vilket är rakaste vägen att nå centrum.


Länk till kommunen Infart Österskär