Lindholmsviksprojektet                        Karta/ritning
Upprustning av miljön.

Beskrivning av projektet

Etapp 1
Upprustningen har i korthet inneburit att :
  • den idag grunda och igenväxande västra och norra delen av viken har åtgärdats
  • den fria vattenspegeln har utökats genom borttagning av vass och blötmark.
  • stranden har gjorts mer tillgänglig genom att stranden rensats från sten och bråte även på den östra sidan.
  • den  otillgängliga blötmarken har gjorts tillgänglig genom att de uppgrävda massorna som lagts på land  planats ut till en nivå om cirka 0.5 m över befintlig mark efter det att de fått ligga och torka ett år     

Djupet i den upprustade västra och norra delen är nu c:a 1 m . Muddringen har inneburit upptagning av bottensedimenten genom grävning från pråm samt mottagande med grävmaskin och vidaretransport av massorna med dumper.

Etapp 2
De deponerade massorna har finplanerats och gräsbesåtts sommaren/hösten 2010

Etapp 3
En strandstig kommer under sommaren 2011 att anläggas som förbindelse mellan Strandvägen och befintlig gångstig vid Hödervägen. Stigen utförs som grusväg ovanpå en tät duk, vilken ska förhindra att vass tränger upp i ytan.

Tidplan
Arbetena i etapp 1 påbörjades under november 2008 och slutfördes  i april 2009
Arbetena i etapp 2 har färdigställts under år 2010.
Arbetena i etapp 3 färdigställs sommaren 2011


Läs om styrelsens arbete med projektet!


ÖVF - Österskärs Villaägareförening

Bidragsansökan
för Projekt Lindholmen