Ansvaret för väghållningen i Österskär

Status per den 22 januari 2008

I Österskär som är detaljplanerat för permanentboende faller huvudmannaskapet för vägnätet på Österskärs vägförening. Enskilt huvudmannaskap för vägar inom tätort med utdebitering av vägavgifter förekommer inte längre i exempelvis våra grannkommuner Täby och Vallentuna. Däremot förekommer detta i Österåker där t.o.m. vägavsnitt i Åkersberga centrum fortfarande administreras av vägföreningar. 

Styrelsen får ofta av medlemmarna höra att vägavgiften är att betrakta som en pålagd extra kommunalskatt som ÖVF bör arbeta med att få bort. Varför skall man som boende i Österskär, genom särskild vägavgift, bekosta detta områdes vägnät samtidigt som kostnaderna för vägarna i många andra kommundelar av liknande karaktär som Österskär bekostas av den kommunalskatt som alla kommuninnevånare har att betala?

I en skrivelse till kommunstyrelsen i december 2006 begärde ÖVH med hänvisning till krav på rättvis behandling av kommuninnevånarna att beslut snarast fattas om kommunalt övertagande av huvudmannaskapet för vägnätet i Österskär.I en svarsskrivelse i april 2007 från kommunen säger sig denna vara väl medveten om att fastighetsägarna belastas ekonomiskt olika beroende på om fastigheten är belägen inom detaljplan med kommunalt huvudmannaskap eller inte. Man påpekar också att det splittrade huvudmannaskapet är till nackdel från såväl drifts- som underhållssynpunkt men…. "Då ekonomiska resurser saknas för att förändra huvudmannaskapet i större omfattning väljer Österåkers kommun att avvakta med detta till dess att lagstiftningen förändrats så att samtliga fastigheter kan belastas med vägavgift".

Bakom sistnämnda uttalande ligger ett initiativ från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) att få till stånd en ändring av plan- och bygglagen så att kommunerna får rätt ta ut avgifter för drift- och underhåll av gator och vägar av alla fastigheter som är belägna inom områden med detaljplan. Eftersom en vägavgift då också kommer att belasta de fastighetsägare för vilka vägnätet i dag är skattefinansierat, måste den växlas mot en sänkning av kommunalskatten.

Av de handlingar ÖVF fått del av framgår att bl.a. Österåkers kommunstyrelseordförande i mars 2007 deltagit i en uppvaktning med SKL på finansdepartementet för att få till stånd en lagändring. Vid ÖVF: s förfrågan hos SKL i mitten av januari 2008 om vad som hänt i ärendet fick vi upplysningen att regeringen ännu inte tagit något initiativ. Vid ett möte som nyligen hållits inom SKL: s politiska ledning var man, enligt sagesmannen, från vänster till höger överens om att nu måste något hända.  "Nuvarande ordning innebär ett uppenbart avsteg från likabehandlingsprincipen". SKL förbereder därför en ny uppvaktning på finansdepartementet.

Uppdatering 5 mars 2008
Enligt uppgift från SKL finns inget nytt att rapportera.ÖVF - Österskärs Villaägareförening